Anpassad Skogsbruksplan
(mångbruk, rekreation, tätort)

En anpassad skogsbruksplan med zonindelning för att tydliggöra och säkerställa maximal anpassning av skogsskötsel. Zonerna följer inga exakta gränser utan anpassas till områdets karaktär och användningsområde.

Syftet är att exempelvis områden som mest nyttjas för rekreation och friluftsliv ska få den mest rekreationsanpassade skötseln och de produktionsinriktade åtgärderna som krävs för ett ekonomiskt hållbart skogsbruk flyttas till ytterområden som används i mindre utsträckning av friluftslivet.

Denna typ av anpassade planer brukar ofta karaktäriseras av att vi i samtliga bestånd gör en naturvärdesbedömning med så kallade naturvärdespoäng.