Så tar vi fram din Skogsanalys

1. FÖRSTUDIE
– Uppstartsmöte där vi diskuterar oss fram till dina mål och förutsättningar.

2. KVALITETSKONTROLL
– Kvalitets- och rimlighetskontroll av befintlig skogsbruksplan.
– Anpassad fältkontroll med stickprov
– Uppdatering och uppräkning

3. AVVERKNINGSPRIORITERING
– Lokal prisutredning för intäkter och kostnader.
– Lista i ränteordning på alla bestånd som får slutavverkas – taktiskt traktbank– Uttagsvolym och rotnetto finns beräknat och ger underlag för budget.
– Avverkningsprioriteringen redovisas både som tabell och karta.

4. PROGNOS
– Objektivt beräknade ramar för min – max avkastning enligt Skogsvårdslagen.
– Jämförelser av konsekvenserna för olika skötselprogram (kort, medel och lång omloppstid) och hur avkastning, värdeutveckling, huggningsklassfördelning och hur skogen påverkas över tiden.

5. ANPASSNING
– Avstämningsmöte med genomgång av analysen.
– Finjustering och kalibrering av skötselprogram efter dina mål.
– Jämförelse av konsekvenserna av det anpassade skötselprogrammet (samt jämförelse mot standardkörningarna)
– Strategi och handlingsplan för fortsatt väg mot hållbart skogsbruk.

6. LEVERANS OCH SLUTREDOVISNING
– Möte och genomgång av analysen i sin helhet.
– Utbildning och kunskapsöverföring.