Barksätter Egendom

För Barksätter Egendom, som ägs av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, fick Skogspartner i uppdrag att utföra en Skogsanalys för att sätta en långsiktig strategi för skogsförvaltningen.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor inom bland annat jordbruk, skog, miljö och naturresurser. 

Akademiens egendom Barksätter ligger strax utanför Katrineholm och Skogspartner fick i uppdrag att utföra en Skogsanalys för att sätta en långsiktig strategi för skogsförvaltningen. Barksätter egendom omfattar ca 640 hektar, varav 523 hektar produktiv skogsmark och ca 100 hektar åker. 

"Skogsanalysen har motsvarat våra förväntningar och varit pedagogisk och välstrukturerad för att beskriva intressanta skötselalternativ och ge styrelsen bra beslutsunderlag. Konkret har det bland annat inneburit en kontrollerad och väsentligt ökad avverkningsnivå i framförallt föryngringsavverkning och kvalitetssäkring av skogliga grunddata. Samarbetet har fungerat utmärkt och Skogspartners representanter har varit lyhörda för förslag och medverkat aktivt i diskussionerna."
Carl Henric Kuylenstierna
Ordförande styrelsen för Barksätter egendom